Porządek Obrad Walnego Zebrania

Porządek Obrad Walnego Zebrania

Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów

GOK Kleszczów ul. Główna 1-02-2019 r  godz. 17

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego , Sekretarza zebrania i Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie Porządku Obrad

4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszania UTW za 2018 r

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z Działalności Stowarzyszenia UTW w 2018 r

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu w 2018 r

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia UTW za 2018 r

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia UTW

9. Rozpatrzenie wniosku o zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia UTW

10. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia UTW

11. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej

12. Plan Pracy Stowarzyszenia UTW na 2019 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

-zmiany Statutu zgodnie z regulaminem

-zatwierdzenia Planu Pracy Stowarzyszenia w 2019 r

14. Wolne wnioski i dyskusja

15. Zamknięcie zebrania